Content Marketing Strategy


Creating a content marketing strategy or share tips for creating creative content ideas…

Creating a content marketing strategy is essential for any business that wants to succeed in the digital age. A well-planned and executed strategy can help increase brand awareness, drive traffic to your website, and ultimately, generate more leads and sales. In this post, we’ll discuss some tips for creating a content marketing strategy that works, as well as ideas for generating creative content.

Tips for Creating a Content Marketing Strategy

 1. Define your goals: The first step in creating a content marketing strategy is to define your goals. What do you want to achieve with your content? Is it to drive more traffic to your website? Increase engagement on social media? Generate leads? By setting clear goals, you can create a strategy that is focused and effective.
 2. Understand your audience: In order to create content that resonates with your audience, you need to understand who they are and what they care about. Conduct market research and create buyer personas to help you better understand your target audience.
 3. Choose your channels: There are many channels you can use to distribute your content, including your website, social media, email, and more. Choose the channels that are most effective for reaching your target audience.
 4. Develop a content calendar: A content calendar is a schedule of when and where you will publish your content. It helps you stay organized and ensures that you are consistently publishing new content.
 5. Measure your results: It’s important to measure the results of your content marketing strategy so you can determine what’s working and what’s not. Use tools like Google Analytics to track your website traffic, engagement on social media, and other metrics.

Creative Content Ideas

Now that you have a solid strategy in place, it’s time to generate some creative content ideas. Here are some tips to help you come up with ideas that will engage your audience:

 1. Look for inspiration: Read blogs, watch videos, and follow influencers in your industry to get inspiration for your content.
 2. Repurpose content: Don’t be afraid to repurpose your existing content. For example, you can turn a blog post into a video or a series of social media posts.
 3. Use visuals: Incorporate images, infographics, and videos into your content to make it more engaging.
 4. Tell stories: People love stories. Use storytelling techniques to create content that connects with your audience on an emotional level.
 5. Be timely: Create content around current events or trending topics to show that you are paying attention to what’s happening in the world.

In conclusion, creating a content marketing strategy takes time and effort, but it’s worth it in the end. By following the tips above and generating creative content ideas, you can create a strategy that drives traffic, engages your audience, and ultimately helps you achieve your business goals.

Perspective view of 3D render of SOCIAL MEDIA business concept with symbols on colorful cubes


Comunităţile Online și Efectul de Turmă

Comunităţile Online și Efectul de Turmă

Se pare că, în general, fiinţele umane sunt foarte uşor de influenţat, mai ales în situaţiile despre care o persoană sau alta are puţine informaţii. Atunci tendinţa de a-i imita pe alţii, fără discernământ, este foarte puternică.

Efectul de turmă este extrem de vizibil atunci când cel “imitat” are notorietate, are un anumit statut social sau i se atribuie cunoştinţe, calităţi pe care “imitatorul” nu le are.

Psihologul Robert Cialdini spune că, la modul cel mai general, efectul de turmă, conformarea la punctul de vedere al majorităţii (într-un grup sau la nivelul societăţii) se manifestă în absenţa respectului de sine sau din comoditate, din frica unui individ de a nu fi marginalizat, din dorinţa acestuia de a fi “validat” de ceilalţi, din pricina unui nivel de instrucţie şi de educaţie precar.

Într-un studiu de neurobiologie, din 2005, s-a folosit RMN-ul pentru a se observa mecanismele neurologice care conduc la efectul de turmă, în condiţii de presiune socială faţă de o situaţie în care o persoană se confruntă cu informaţii eronate. S-a putut constata că respectiva persoană a ajuns să vadă situaţia ca toţi ceilalţi, altfel spus, presiunea socială (a unei colectivităţi mai restrânse sau mai largi) poate modifica percepţia pe care cineva o are asupra realităţii.

Comunităţile online sunt, astăzi, un adevărat fenomen social şi oricine are o adresă de e-mail şi este prezent, într-un fel sau altul, în reţelele sociale, în alte comunităţi online, pe forumuri etc., a devenit un “netizen” – un cuvânt inventat în 1992, de către Michael Hauben, specialist în teoria Internetului şi care înseamnă “cetăţean digital” / “cetăţean al net-ului”.

Într-o carte intitulată “Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet”, Michael Hauben observa că dezvoltarea Internetului şi accesul la tehnologie au oferit oricărui utilizator “posibilitatea de a se implica şi de a interveni în marile întrebări ale lumii şi de a se face util la nivel planetar”.

Problemele se ivesc în momentul în care unii “cetăţeni virtuali”, dorind, în mod firesc, să fie ascultaţi, acceptaţi, “incluşi”, să schimbe opinii, impresii, să comenteze experienţe, informaţii, “să se facă utili” etc., nu exprimă idei, informaţii, opinii, ci afişează doar un comportament gregar, ale cărui resorturi psihologice sunt deja cunoscute.

În lumea reală, ca şi în cea virtuală, numai conştientizarea şi evitarea efectului de turmă, respingerea tentaţiei de a imita comportamente, atitudini derizorii, grija pentru performanţele intelectuale şi valorile morale elementare reprezintă singura cale pentru ca “evoluţia umană să poată continua”, cum spunea americanul Howard Rheingold (cel care a inventat conceptul de “comunitate virtuală”), şi pentru a evita astfel ceea ce tinde să devină un pericol major pentru lumea secolului al XXI-lea – mediocraţia, declinul inteligenţei şi al abilităţilor intelectuale, tendinţa de “stupidizare” a umanităţii.

How to create an effective email marketing campaigns

How to create an effective email marketing campaigns and building a targeted email list.

Email marketing remains one of the most effective marketing techniques, with the potential to generate significant ROI ( Return on Investment) for businesses. However, it requires careful planning and execution to create an effective email marketing campaign that resonates with your target audience. In this post, we will discuss some tips for creating effective email marketing campaigns and building a targeted email list.

 1. Define your target audience: The first step in creating an effective email marketing campaign is to define your target audience. This will help you tailor your messaging to their specific needs and interests, making it more relevant and engaging.
 2. Segment your email list: Once you have defined your target audience, segment your email list based on factors such as demographics, location, and interests. This will allow you to send targeted messages to specific groups of subscribers, increasing the likelihood of engagement and conversions.
 3. Use a compelling subject line: Your subject line is the first thing your subscribers will see, and it can make or break your email campaign. Make sure your subject line is compelling and relevant, and that it accurately reflects the content of your email.
 4. Personalize your emails: Personalized emails have been shown to have higher open and click-through rates. Use your subscriber’s name in the email and tailor the content to their specific interests and behaviors.
 5. Provide valuable content: Your email content should provide value to your subscribers. This could be in the form of educational content, special offers, or exclusive content. Make sure your content is relevant and engaging, and that it aligns with your overall marketing goals.
 6. Make it visually appealing: A visually appealing email is more likely to capture your subscriber’s attention. Use images, videos, and other multimedia elements to make your email more engaging.
 7. Make it mobile-friendly: More than half of all emails are now opened on mobile devices. Make sure your emails are optimized for mobile devices, with a responsive design that adapts to different screen sizes.
 8. Include a clear call-to-action: Your email should include a clear call-to-action that tells your subscribers what you want them to do next. This could be to click a link, make a purchase, or sign up for a free trial. Make sure your call-to-action is prominently displayed and easy to find.
 9. Test and optimize: Finally, test your email campaigns to see what works best for your audience. Use A/B testing to compare different subject lines, content, and calls-to-action, and optimize your emails based on the results.

Building a targeted email list is also crucial for the success of your email marketing campaign. Here are some tips for building a targeted email list:

 1. Use a lead magnet: A lead magnet is a valuable resource that you offer to your website visitors in exchange for their email address. This could be an e-book, a free trial, or a discount code.
 2. Use pop-ups: Pop-ups can be an effective way to capture email addresses from website visitors. Make sure your pop-ups are relevant and engaging, and that they offer a clear value proposition.
 3. Use social media: Use social media to promote your email list and encourage your followers to sign up. You could offer exclusive content or special offers to your social media followers to incentivize sign-ups.
 4. Leverage partnerships: Partner with other businesses or influencers in your niche to cross-promote your email list. This can help you reach a wider audience and attract new subscribers.
 5. Make it easy to sign up: Make sure it’s easy for people to sign up for your email list. Include sign-up forms on your website and social media profiles, and make sure the process is simple and straightforward.

In conclusion, email marketing can be a highly effective way to reach and engage your target audience. By following these tips for creating effective email campaigns and building a targeted email list, you can improve your email marketing ROI and drive more conversions for your business.

Remember to always focus on providing value to your subscribers, and to continually test and optimize your campaigns to ensure that you are getting the best possible results. With a well-crafted email marketing strategy, you can build lasting relationships with your subscribers and drive long-term growth for your business.

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO) is an ever-evolving field, with new  trends and techniques emerging constantly. Keeping up with the latest trends and implementing them can make a significant impact on your website’s ranking and visibility in search engine results pages (SERPs). In this post, we will discuss some of the latest SEO trends and techniques.

 1. Core Web Vitals

Core Web Vitals are a set of metrics that Google uses to measure the user experience of a web page. These metrics include page loading speed, interactivity, and visual stability. Starting May 2021, Google  included Core Web Vitals as a ranking factor for search results. Therefore, it’s essential to optimize your website for Core Web Vitals to improve your search engine ranking.

 1. Mobile-first indexing

Mobile-first indexing means that Google predominantly uses the mobile version of a website for indexing and ranking. As mobile usage continues to grow, Google is prioritizing mobile-friendly websites. Therefore, it’s crucial to ensure that your website is optimized for mobile devices.

 1. Featured snippets and zero-click searches

Featured snippets are short answers that appear at the top of SERPs (search engine results pages). They aim to provide users with a quick answer to their queries without having to click through to a website. Zero-click searches refer to searches that end on the SERP, without the user clicking through to a website. To optimize for featured snippets, you need to create content that directly answers common search queries. It’s also essential to include structured data on your website to increase the likelihood of being featured in a snippet.

 1. Voice search optimization

With the rise of smart speakers and virtual assistants, voice search is becoming more prevalent. To optimize for voice search, focus on creating conversational content that answers users’ natural language queries. It’s also crucial to include long-tail keywords and answer frequently asked questions.

 1. Video optimization

Videos are an increasingly popular form of content. They can improve engagement and increase the time spent on your website. To optimize your videos for search engines, you should include relevant keywords in the title, description, and tags. It’s also essential to optimize the video’s size, resolution, and format for faster loading speed.

 1. Local SEO

Local SEO aims to optimize your website for location-based searches. With the rise of mobile usage, local searches are becoming more prevalent. To optimize for local SEO, ensure that your business information is consistent across all online directories and include relevant local keywords on your website.

In conclusion, keeping up with the latest SEO trends and techniques is crucial to improve your website’s visibility and ranking in search engine results pages. By focusing on optimizing for Core Web Vitals, mobile-first indexing, featured snippets and zero-click searches, voice search optimization, video optimization, and local SEO, you can stay ahead of the game and ensure your website is search engine friendly.

Social Media Marketing

Social Media Marketing

Social media has become an integral part of our daily lives, and it is also an incredibly powerful tool for businesses to connect with customers and drive sales. However, with so many social media platforms available and so much content being produced every day, it can be difficult to know where to start or how to be effective. In this post, we will explore some tips for effectively using social media for marketing, as well as some examples of companies that have succeeded in this area.

Define Your Goals:

Before you start using social media for marketing, it is important to define your goals. What do you want to achieve with social media? Are you trying to drive traffic to your website, increase brand awareness, generate leads, or sell products directly on social media? Your goals will determine the platforms you use, the content you create, and the metrics you track.

Choose Your Platforms:

There are a variety of social media platforms available, including Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, and others. Each platform has its own unique strengths and weaknesses, and it is important to choose the ones that align with your goals and your target audience.

Create High-Quality Content:

Creating high-quality content is essential for standing out on social media. This includes photos, videos, graphics, and written content. Your content should be visually appealing, engaging, and relevant to your target audience. It is also important to be consistent with your content and to post regularly.

Engage with Your Audience:

Social media is a two-way conversation, and it is important to engage with your audience by responding to comments, messages, and mentions. This can help you build relationships with your customers and show that you value their feedback.

Analyze Your Results:

Social media marketing is not a one-time effort, and it is important to analyze your results on an ongoing basis. This can help you determine what is working and what is not, and make adjustments to your strategy as needed.

Now, let’s take a look at some examples of companies that have succeeded with social media marketing:

Nike:

Nike is known for its powerful and inspirational social media campaigns. They use social media to showcase their products and connect with their target audience through engaging and visually stunning content.

Wendy’s:

Wendy’s has built a reputation for its sassy and humorous social media presence. They use social media to engage with customers, respond to complaints and criticisms, and promote their brand.

Airbnb:

Airbnb has used social media to build a community of travelers and hosts. They use social media to share user-generated content, promote their brand values, and showcase their unique accommodations.

Glossier:

Glossier is a beauty brand that has built a loyal following on social media. They use social media to showcase their products, share user-generated content, and connect with their target audience through relatable and authentic content.

In conclusion, social media can be a powerful tool for businesses to connect with customers and drive sales. By defining your goals, choosing the right platforms, creating high-quality content, engaging with your audience, and analyzing your results, you can effectively use social media for marketing. These examples of successful social media campaigns from Nike, Wendy’s, Airbnb, and Glossier can provide inspiration and guidance as you develop your own social media strategy.

Viitorul sună bine chiar și pentru cei fără capital

Viitorul sună bine chiar și pentru cei fără capital

Potrivit tuturor analizelor, ne aflăm într-un moment esențial al istoriei în care se pun bazale marilor schimbări care vor însemna viitorul nostru pe această planetă. Afilierea si Network Marketingul face parte din acest viitor, iar multe dintre postările mele îți vor furniza toată informația de care ai nevoie pentru a înțelege ce este, cum funcționează și ce potențial enorm are Afilierea si Network Marketingul de a schimba complet lumea de mâine.

As dori sa subliniez marele potențial cu care vine Afilierea si Network Marketingul pentru că oferă mijloace credibile și eficiente atât pentru eliminarea intermediarilor, cât și pentru reducerea radicală a costurilor de tranzacție, pentru transformarea firmelor în rețele, pentru distribuirea puterii economice și pentru a face posibile crearea bogăției și a unui viitor mai prosper.

Rezolvarea paradoxului prosperității este dată de  Incluziunea economică și antreprenoriat. Economia globală este în creștere, dar cei care beneficiază de ea sunt foarte puțini, iar inegalitatea socială este în creștere și ea. În același timp excluziunea financiară și economică este un fenomen îngrijorător.

În aceste condiții, Afilierea și Network Marketingul le poate oferi oamenilor o identitate antreprenorială chiar și celor care nu au în prezent acces la oportunități. Iar identitatea antreprenorială le va oferi o serie de oportunități financiare și economice unui număr de oameni care nu participau până acum la economie altfel decât ca salariați.

Asta pentru că Afilierea si Network Marketingul devine o utilitate cu ajutorul căreia indivizii să creeze valoare și să obțină venituri prin modalități netradiționale.

Reconstrucția democrației

Afilierea si Network Marketingul ar putea însemna o nouă eră pentru democrație, determinând cetățenii pasivi să voteze, dar s-ar putea dovedi pentru unele corporații o tehnologie deloc convenabilă.

Eliberarea culturii organizaționale și individuale din Afiliere si Network Marketing, iată o veste care ne bucură auzul. Analizând modalitățile prin care Afilierea si Network Marketingul i-ar putea ajuta pe oameni să beneficieze la maximum de pe urma talentului lor, prin eliminarea intermediarilor lacomi și a cheltuielilor inutile.

Drumul pe care îl parcurg produsele de la producători la consumatori în momentul de față este foarte complicat. Pe acest drum, format din producători, angrosiștii, retaileri, spații de depozitare, reclama si marketing, distribuitori și agenții, producătorii sunt ultimii plătiți. Și consumatorii simt consecințele acestui drum alambicat prin prețul plătit pentru produsele lor preferate.

Afilierea si Network Marketingul vine cu un ecosistem nou care are niște caracteristici ce lipsesc majorității sistemelor de distribuție actuale și care ar simplifica considerabil lucrurile. Sursa de inspirație pentru toate sistemele actuale de Afiliere si Network Marketing a oferit-o corporația AMWAY.

Pentru partenerii acestui nou mod de distribuție, toate aspectele vieții lor se vor îmbunătăți, altfel va arăta viața lor privată, libertatea de expresie și libertatea financiara și întrezărim zorii educației în acest domeniu.

Perspective promițătoare și pericole

Sigur că sunt și dificultăți de implementare a Afilierii si Network Marketingului care trebuie depășite pentru ca promisiunile acestui model să se împlinească; iar una dintre cele mai mari probleme în momentul de față este aceea că modelul este puțin înțeles și până recent toate sistemele de lucru erau empirice. In acest moment, avem teoria matematica a rețelelor, studii de psihologie și de dinamică socială. In plus, comunicarea, care este esențiala în acest model este la îndemâna oricui prin intermediul platformelor de comunicare și social media.

In Afiliere și Network Marketing am reușit astfel democratizarea informației, democratizarea valorii, impunerea meritocrației ca etalon, democratizarea independenței financiare. Modelul a schimbat standardele de calitate, vine cu produse ecologice, biodegradabile, economice. Modelul a venit și cu un model de consumuri energetice pe baza de energii regenerabile și de materii prime care provin din ferme sustenabile.

Afilierea și Network Marketingul este una dintre cele mai importante invenții din istoria sistemelor de distributie. Acest model mă face să mă gândesc că ne aflăm într-unul din acele momente, din punct de vedere al istoriei tehnologiei, economiei și societății, unde limita este cerul.

Dacă există vreun subiect care ar trebui demistificat, acela este Afilierea și Network Marketingul, și ar trebui surprins entuziasmul, potențialul și importanța acestui subiect pentru toată lumea.

Afilierea și Network Marketingul navighează pe un val tehnologic radical și, așa cum a făcut de atâtea ori, acest model se află chiar pe val. E o cursă pe cinste.

Revoluția din Afiliere și Network Marketing este un amestec strălucit de stiință, istorie, tehnologie și sociologie care abordează toate aspectele – este o invenție care, în timp, se poate dovedi la fel de memorabilă precum inventarea tiparului.

Revoluția Afilierii și Network Marketingului funcționează pe post de atlas pentru lumea prosperității democratizate, folosind peisajul actual și iluminând în același timp un drum care merge tot înainte către un sistem global mai echitabil, mai eficient și mai conectat. Epicentrul încrederii este pe cale să se disperseze prin democratizare! Narațiunea definitivă a posibilităților revoluționare oferite de un sistem descentralizat de încredere.

Revoluția acestui model este un manifest edificator și are o importanță deosebită pentru era digitală, a informației, cunoașterii și comunicării.

Rămâne așadar de văzut dacă societatea este pregătită să intre în această nouă eră bazată pe deschidere, merit, descentralizare și participare globală…

Graph Theory

Graph Theory

Network Theory is an application of Graph Theory. We take the term network to refer to the informal concept describing an object composed of elements and interactions or connections between these elements.

For example, the Internet is a network composed of nodes (routers, hosts) and connections between these nodes (e.g. fiber cables). The natural means to model networks mathematically is provided by the notion of graphs.

A graph G = (V,E) is an abstract object formed by a set V of vertices (nodes) and a set E of edges (links) that join (connect) pairs of vertices. The vertex set and edge set of a graph G are denoted by V (G) and E(G), respectively. The cardinality of V is usually denoted by n, the cardinality of E by m. The two vertices joined by an edge are called its endvertices. If two vertices are joined by an edge, they are adjacent and we call them neighbors.

Graphs can be undirected or directed. In undirected graphs, the order of the endvertices of an edge is immaterial. An undirected edge joining vertices u, v V is denoted by {u, v}. In directed graphs, each directed edge (arc) has an origin (tail) and a destination (head). An edge with origin u V and destination v V is represented by an ordered pair (u, v). As a shorthand notation, an edge {u, v} or (u, v) can also be denoted by uv. In a directed graph, uv is short for (u, v), while in an undirected graph, uv and vu are the same and both stand for {u, v}.

For a directed graph G = (V,E), the underlying undirected graph is the undirected graph with vertex set V that has an undirected edge between two vertices u, v V if (u, v) or (v, u) is in E. Graphs that can have directed edges as well as undirected edges are called mixed graphs, but such graphs are encountered rarely and we will not discuss them explicitly in the following.

Fii așa de bun, încât să nu poți fi ignorat

Fii așa de bun, încât să nu poți fi ignorat

Iata două perspective diferite asupra muncii: mentalitatea meșteșugarului, centrată pe valoarea adaugata pe care o produci prin munca ta, și mentalitatea pasionatului, centrată pe valoarea pe care munca ți-o oferă ție. Mentalitatea meșteșugarului reprezintă fundamentul pentru construirea unei afaceri sau a unei cariere pe care să o îndrăgești și este o alternativa la clișeul „urmează-ți pasiunea!”.

O concentrare obsesivă asupra calității produsului este o regulă a profesioniștilor, majoritatea fiind așadar adepții mentalității meșteșugarului.

La polul opus acestora, se află cei care îmbrățișează mentalitatea pasionaților și care se concentrează pe ceea ce lumea le poate oferi lor. Această mentalitate, este modul în care majoritatea oamenilor abordează viața profesională. Ar fi bine sa lăsați deoparte întrebarea dacă afacerea sau slujba pe care o aveți este adevărata voastră pasiune, și străduiți-vă în schimb să deveniți atât de buni încât să nu puteți fi ignorați. Altfel spus, indiferent cum vă câștigați traiul, abordați-vă afacerea sau slujba ca niște adevărați artiști, pentru că mai întâi trebuie să adopți mentalitatea meșteșugarului, și apoi va veni și pasiunea.

Un element cheie pentru reusita este capitalul de carieră, adică acele abilități rare și valoroase care te vor ajuta să ai o carieră extraordinară:

 • Creativitatea;
 • Impactul
 • Controlul.

Marile salturi în carieră au loc atunci când facem dovada abilităților noastre și nu a unei simple pasiuni, dar și cât de importantă este munca asiduă pentru deprinderea unei abilități.

E bine să  înțelegi cum să îți construiești o carieră de succes aplicând mentalitatea meșteșugarului și construindu-ți un capital de carieră valoros.

Din moment ce prin practică deliberată se înțelege un stil de studiu aprofundat, o activitate concepută cu scopul unic de a îmbunătăți aspecte specifice ale performanței tale, practica deliberată oferă cheia excelenței într-o mare varietate de domenii, cum ar fi: afilierea si marketingul in retea, matematica, șahul, medicina, auditarea, programarea pe computer, bridge-ul, fizica, sportul, dactilografia, jongleria, dansul, muzica…

Iata aici 5 pași necesari pentru a aplica această strategie în viața ta profesională:

 • Primul pas: Decide pe ce piață de capital te afli
 • Al doilea pas: Identifică-ți tipul de capital
 • Al treilea pas: Definește ce înseamnă să fii „bun”
 • Al patrulea pas: Extinde-te și distruge
 • Pasul 5: Ai răbdare

Gândește la scară mică, acționează la scară mare. Cu alte cuvinte, să avansezi spre zona ideilor revoluționare dintr-un anumit domeniu este un act de gândire la „scară mică”, Dar trebuie sa te concentrezi asupra unui ansamblu restrâns de subiecte, pentru o perioadă lungă de timp. Însă, odată ce ajungi în zona ideilor revoluționare și descoperi o misiune în posibilul adiacent, trebuie să o urmezi cu mult zel – pentru că aceasta este o acțiune „la scară mare”.

Misiunile mărețe sunt transformate în succese mărețe ca rezultat al utilizării unor proiecte mici și realizabile – ,,mici pariuri” – pe care ni le asumăm pentru a explora posibilitățile concrete care dau sens unor idei strălucite.

Stiu, statisticile sunt frustrante

Trăim într-o lume a faptelor alternative, unde oamenii nu văd statisticile ca un teren comun, punctul de plecare pentru dezbatere. Asta e o problemă.  Acum în guvern sunt o gramada de proiecte de OU si legi. Experienta recenta, si nu numai, arata insa ca aceste decizii nu se bazeaza pe date si statistici reale si corecte. De fapt nici nu au, pe multe situatii, astfel de date. Dacă nu au aceste date, desigur nu le avem nici noi, atunci cum pot observa obiectiv situatiile si problemele, și să le mai și rezolve? 

Cu alte cuvinte: cum poate un guvern crea politici corecte dacă nu poate măsura nivelul actual de nedreptate si inechitati? Nu e vorba doar de inechitati, ci despre tot — gândiți-vă. Cum putem legifera sistemul de sănătate dacă nu avem date bune despre sănătate sau sărăcie? Cum putem avea dezbateri publice despre imigrație dacă nici nu putem stabili câți oameni intră și ies din țară? Statisticile vin de la stat, de acolo provine numele. Ideea era să măsoare mai bine populația ca să o servească mai bine.

Deci avem nevoie de cifrele de la guvern, dar nu trebuie să le mai acceptăm sau să le respingem orbește. Trebuie să învățăm metode pentru a recunoaște statistici incorecte. Vreau să vă dau trei întrebări care vă vor ajuta să recunoașteți statistici incorecte.

Prima întrebare:

Vedeți incertitudini? Un lucru care a schimbat relația oamenilor cu numerele și încrederea lor în media a fost sondajul politic care de multe ori este falsificat, sau manipulat. Eu personal am multe probleme cu sondajele politice deoarece cred că rolul jurnaliștilor e să raporteze faptele, nu să încerce să le prezică, mai ales când prezicerile pot deteriora democrația, sugerând oamenilor: „Nu votați pentru el, n-are nicio șansă”. Să lăsăm asta deoparte și să vorbim despre precizia acestui efort.

A doua întrebare

A doua întrebare pe care ar trebui sa v-o puneți este să recunoașteți numerele greșite: Pot să mă văd pe mine în date? Unde ma incadrez in ce spun astia? Întrebarea asta e oarecum despre medii deoarece un motiv pentru care oamenii sunt frustrați de statisticile naționale e că nu spun o poveste despre cine câștigă și cine pierde în politicile naționale. E ușor de înțeles de ce oamenii sunt frustrați de medii globale când nu se potrivesc cu experiențele lor. As fi vrut să arăt oamenilor ce rol au datele în viața cotidiană.  Oamenii mă întreaba de toate: „E normal ca eu și soția mea să dormim in paturi separate?” „Își regretă oamenii tatuajele?”, „Ce înseamnă să mori din cauze naturale?” “ Este produsul X mai bun decat Y?”

Toate întrebările sunt grozave deoarece te fac să te gândești la moduri de a găsi sattistisile si numerele corecte și a comunica aceste numere.  Aceste numere sunt disponibile. Uneori sunt ascunse în apendicele unui studiu academic. Nu sunt enigmatice, pe multe dintre ele le puteti verifica personal.

Ideea nu e neapărat ca fiecare set de date să aibă legătură cu tine. Scopul de a te întreba unde ți-e locul e să ai cât mai mult context, să privești  ansamblul de la un punct la altul, de exemplu rata șomajului e de 5% și vezi cum se schimbă în timp, sau cum se schimbă în funcție de nivelul de educație — de-aia părinții voștri au vrut să mergeți la facultate — sau cum variază în funcție de gen. În prezent, rata de șomaj a bărbaților e mai mare decât cea a femeilor. Până la începutul anilor ’80 era invers. Asta e o poveste despre una din cele mai mari schimbări în societate și e toată în grafice si statistici, dacă priviți dincolo de medii.

A treia și ultima întrebare

A treia și ultima întrebare la care vreau să vă gândiți când vedeți statistici: Cum au fost colectate datele? Până acum am vorbit doar despre cum sunt comunicate datele, dar colectarea contează la fel de mult. Știu că e greu, deoarece metodologiile pot fi opace și destul de plictisitoare, dar sunt niște pași simpli de a verifica asta. Acesta e unul din motivele pentru care statisticile guvernamentale ar trebui sa fie adesea mai bune decât cele private. Companiile private nu sunt foarte interesate să aibă numere corecte, le trebuie doar numerele bune pentru cel care a comandat sondajul.

Statisticienii din guvern nu sunt așa. Cel puțin teoretic, sunt imparțiali, pentru că majoritatea își fac treaba indiferent de cine e la putere. Sunt funcționari publici. Ca să-și facă bine treaba, nu doar vorbesc cu sute de oameni si firme. Au si acces la date la care privatii nu au.  Din pacate, chiar daca statisticienii oficiali isi fac correct treaba, politicienii au abilitatea de a falsifica si manipula concluziile.

Știu, e frustrant.

Dacă vreți să testați o statistică de la o companie privată, puteți cumpăra crema de față s-o încercați cu câțiva prieteni și dacă n-are efect, puteți spune că numerele sunt greșite. Dar cum inspectați statistici de la guvern? Verificați totul. Aflați cum au colectat datele. Aflați dacă vedeți în grafice tot ce trebuie văzut. Nu va luati dupa interpretarile politicienilor. Dar nu renunțați în fața numerelor, pentru că dacă renunțați vom lua decizii despre politici publice pe întuneric, ghidându-ne doar după interesele personale ale unuia sau altuia.

Aici ar trebui sa intervina si jurnalistii corecti, care au si mijloacele si stiinta de a verifica si interpreta datele statistice, dar au si canalele de comunicare catre populatie.

O să-ți pară o nebunie ce o să zic

O să-ți pară o nebunie ce o să zic, dar…

Un drum care urmează un traseu șerpuit, și nu o linie dreaptă, este de cele mai multe ori singurul care te duce către atingerea obiectivelor, unul câte unul.

Pentru că drumul șerpuit de la A la B este, în esență, un drum al evoluției personale, în care suntem nevoiți să învățăm niște lecții importante, pe care ulterior să le folosim pentru ca drumul să nu mai pară atât de tumultos.

Lecția despre răbdare, lecția despre transformarea eșecului în avantaj, lecția despre optimism și anduranță când totul pare pierdut, lecția despre cele mai grele alegeri, dar cu cele mai mari satisfacții pe termen lung.

Mai ziceți și voi câteva, știu că nu vă sunt străine!

Da, calea spre succes este dificilă. Îndeplinirea visurilor durează mult, ideile îți sunt respinse, oamenii te dezamăgesc, faci greșeli, te simți singur și învins.

Te confrunți cu tot felul de obstacole, cu situații neașteptate, cu ocolișuri pe care trebuie să le faci, iar GPS-ul tău este defect. Nu mai știi încotro s-o iei, apeși frâna și ușor-ușor scazi viteza.

Nu te opri!

În lipsa GPS-ului, un singur lucru te va ghida – PERSEVERENTA

Perseverenta nu este o trăsătură de caracter.

Este alegerea TA să nu te oprești, să sapi mai adânc și să acționezi atunci când toată lumea pare a fi împotriva ta. Fă ceva, orice, dar nu sta pe loc.

Este dorința de a depăși epuizarea, împotrivirile, circumstanțele neplăcute.

Este curajul de a munci din greu și de a fi gata oricând să o iei de la ZERO.

Este lecția la care trebuie să revii de fiecare dată când simți că nu mai poți și-ți vine să renunți.

Știi ce merge mână în mână cu perseverenta? Rabdarea și autocontrolul

A persevera și a menține focusul pe obiectivul final, le implică pe amândouă. Iar răbdarea și autocontrolul sunt ca mușchii – cu cât îi folosești mai des, cu atât mai puternici vor deveni. Da, uneori e greu să ai răbdare să citești o carte de specializare și poate ar fi mai simplu să pierzi vremea pe YouTube, sau TikTok, dar rezultatele sunt infinit mai satisfăcătoare pe termen lung. Deciziile greu de luat pe moment îți vor aduce cele mai bune rezultate în timp.

Perseverenta înseamnă într-o oarecare măsură, speranță

Dacă e să privim din alt unghi, perseverenta este o formă de a trăi în anticipare, gândind, sperând și dorind ca ceva extraordinar să se întâmple prin acțiunile tale. Și trăind astfel, cot la cot cu nesiguranța, a fi perseverent într-o lume plină de agresiune, unde abuzul este normalitate (nu intrăm iar în politică, da?) este ca și cum ai râde în fața tuturor celor ce le inițiază.

Cei neorganizati sunt taxati de cei organizati

Istoria civilizaţiei este, in mare parte, povestea convingerilor originale sau adoptate de către indivizi influenţi. Fiecare mişcare politică, fiecare religie, fiecare filosofie îşi are începuturile în exprimarea cu încredere a unei convingeri.

Convingerea iniţială este probabil prezentată iniţial ca un comentariu spontan. Cu cât mai multă atenţie va atrage această convingere, cu atât mai mult va fi repetată. Cum ar fi: stai departe de lup că s-ar putea să te mănânce.

Când convingerea se repetă, ea se va difuza şi va capăta statutul de ştiinţă. Ca şi ştiinţă, poate fi folosită să sprijine alte convingeri. De exemplu: nu este sigură padurea. De ce? Acolo trăiesc lupul si ursul.

Astfel, se formează sisteme de convingeri.

In timp, anumiţi indivizi, anumite familii, triburi, şi în final partide politice si chiar organizaţii guvernamentale au dezvoltat un interes puternic direcţionat în susţinerea unor sisteme de convingeri.

In multe cazuri, sistemul de convingeri a devenit baza supravieţuirii grupului.  Partidele se declara ca fiind subordonate unor sisteme de convingeri „adevarate”.  Partidele vând sisteme de convingeri (sau de fapt statutul social obţinut din cadrul sistemelor de convingeri), si asta  a devenit scopul fondator pentru mari partide sau organizaţii.

Taxarea celor neorganizaţi de către cei organizaţi a început.

Asa au început convingerile despre război.

Când un grup vedea erodarea puterii şi influenţei lor care le-au fost atribuite de către sistemul lor special de convingeri, prin introducerea unor sisteme concurente de convingeri, atunci tinerii erau îndoctrinaţi cu convingerile grupului şi astfel formau armata. Orice istorie detaliată va scoate la iveală o luptă iniţială între convingeri ca factor fundamental pentru conflicte pe această planetă.

Războaiele rareori au adresat intrebarea care convingeri ar crea cele mai bune experienţe, favorizeaza mai bine evolutia sau bunastarea, ci erau mai mult un concurs de determinare care convingeri vor supravieţui. În final, corectitudinea unei convingeri era determinată de cine era invingator.

Ironia războiului a fost că civilizaţii întregi au luptat să pastreze sisteme de convingeri care au degenerat in asuprire, tiranie, dictatura şi au adus o şi mai mare auto-distrugere decât cea mai puternică armă a duşmanului.

Convingerile erau puse pe tron. Şcoala obligatorie a îndoctrinat cu forţa generaţii întregi cu convingeri doar presupus adevarate. Convingerile au crescut în importanţă până când erau mai valoroase decât viaţa. Orice membru care nu se lupta şi care nu-şi risca viaţa pentru convingerile grupului său, era considerat un laş. Nu există un egal în inumanitatea luptei duse în numele “convingerilor adevărate”.

Nici un pas nu era lăsat când oamenii luptau pentru o convingere impusa ca fiind „sacră”. Nu exista mila către oameni  şi nu se aştepta mila de la omul care era convins ca valorile si convingerile cu care a fost indoctrinat, ba chiar  salvarea sufletului său, depindeau de distrugerea duşmanului său care avea “credinţe greşite”.

Cu cât mai mult sânge era vărsat în susţinerea unei convingeri, cu atât mai sacră şi toxica devenea pentru generaţiile viitoare. Nu odată, convingeri despre ţară, despre Dumnezeu, şi despre nevoi economice au oferit justificarea necesară pentru războaiele mondiale care au lăsat civilizaţiile victorioşilor şi invinşilor în cenuşă.

Toleranţa ar putea fi cea mai importantă lecţie de învăţat.

 

Conținutul unui mesaj

Conținutul unui mesaj

Conținutul trebuie să aibă o structura clară și să fie cât mai scurt și clar posibil. Excesul de detalii este dăunător.

Organizează mesajul astfel:

 1. Formula de început: alege o formulă adecvată destinatarului și contextului. Folosește o abordare personalizată; va avea un impact mai mare.

Când te adresezi cuiva cu „Bună ziua”, „Bună dimineața” sau o alta formula similara, tine cont de a pune virgula unde trebuie. In cadrul acestui tip de formulare se va folosi doar numele familie însoțit de pronumele de politețe aferent.

Exemplu: „Buna ziua, domnule Popescu,”

De evitat: „Buna ziua, doamna Maria,”

Formula de adresare „Bună” sau “Salut” o poți folosi doar într-un mediu colegial sau amical și doar de către sexul feminin. Bărbații o pot folosi doar în mesajele trimise către sexul frumos, nu și bărbaților, altfel sună cel puțin dubios. In acest caz nu uita de virgulă („Bună, Andreea”), lipsa ei („Bună Andreea”) nu ar transmite decât că vrei să spui că Andreea este bună.

 1. Ideea principală: înainte de a întra in detalii, prezintă ideea principală a mesajului pentru ca destinatarul să știe la ce să se aștepte de la mesajul tău.
 2. Paragrafe: Folosește cate un paragraf pentru fiecare idee din mesaj. Astfel, structura va fi mai clara.
 3. Beneficii: In cazul in care soliciți ceva din partea destinatarului, nu ezita să prezinți și beneficiile, foarte pe scurt, pe care le-ar avea în urma indeplinirii sarcinilor.
 4. Indemn la acțiune: Nu uita să precizezi clar care este următorul pas și că aștepți răspuns.
 5. Încheierea: In încheiere, folosește o formulă adecvată și adaugă semnătura, care trebuie să conțină numele, eventual compania, date de contact.
 6. Folosește diacriticele.

Pe scurt, aceasta este sinteza structurii unui mesaj.

Este în regulă să nu fii în regulă

Este în regulă să nu fii în regulă

Cine a zis sa fii normal? Ceea ce te face diferit, te poate face chiar excepțional!

Cele mai bune modalități de a-ți îmbunătăți autodisciplina și abilitatea de a fi consecvent; cum lucrează eminențele; cum să devii un comunicator fantastic; cum să atingi culmile succesului; cum să le închizi gura celor care te invidiază; care sunt lucrurile pe care ți le dorești cel mai mult în viață și un mic imbold pentru a nu mai amâna să te bucuri de ele.
• Uneori este în regulă să nu fii în regulă.
• Schimbă mentalitatea de victimă cu cea de învingător!
• Fă din a-i ajuta pe ceilalți o prioritate;
• Să renunți e calea ce a mai simplă. Nu renunța nici după cele mai grele înfrângeri!
• Pentru a-ți spori inspirația trebuie să faci lucruri care sporesc inspirația.
• Stai departe de cuvântul imposibil, perseverează, „cazi de șapte ori, ridică-te de opt”!
• Vindecă-te de rănile emoționale vechi! Astfel vei deveni mai performant și vei descoperi calea spre sinele tău cel mai autentic.
• Ai grijă de corpul și de mintea ta;
• Emoțiile reprimate formează un Câmp al Durerii în subconștient, care îți degradează geniul, îți înșală promisiunile și îți blochează măreția. Încearcă să te eliberezi de ele!
• Fii conștient de forța ta!
• Nu rata oportunitățile pe care ți le oferă viața!
• Trăiește viața pe care ți-o dorești acum! Mâine poate fi de multe ori prea târziu.

Aristotel dormea pe o podea din piatră, o dată la câteva săptămâni, pentru a rămâne ancorat în realitate, puternic, agil și modest.